Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen beskriver fund af en lang række forskellige pesticider, klorerede forbindelser samt olie- og benzinstoffer. Tidligere tiders pesticidanvendelse har sammen med områdets mange punktkilder og industrivirksomheder påvirket grundvandet. Kortlægningen vurdere at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Der er ikke nogle tilsynspligtige virksomheder i indvindingsoplandet til vandværket.

 

Hoveoverdrev Kortv1v2

Figur: Hove Overdrev Vandværks indvindingsopland med profiler, kortlagte forurenede lokaliteter samt NFI-område og udpeget IO.

Egedal Kommune har udarbejdet et kontrolprogram for Hove Overdrev Vandværk, og der er tilføjet ekstra kontrol for DMS.
Der er ikke etableret overvågningsboringer indenfor indvindingsoplandet til Hove Overdrev Vandværk.

Del: