Metode for beregning af nitratudvaskning

Til beregning af nitratudvaskning er der for hvert vandværk/kildeplads lavet en beregning i ConTerras værktøj CT zoom. For hvert vandværk/kildeplads er der beregnet nitratudvaskning fra rodzonen, for et areal som omfatter vandforsyningens boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) samt Indsatsområder (IO) beliggende inden for vandforsyningens grundvandsdannende opland.

For Egedal Kommune er der udpeget indsatsområde (IO) i hele de grundvandsdannende oplande. For Ballerup er der kun udpeget indsatsområde (IO) i dele af de grundvandsdannende oplande. Arealer uden IO udpegning, er således ikke medtaget i CT zoom beregningen.

Resultater fra CT zoom giver mulighed for at vurdere og dokumentere behovet for særlige indsatser som dyrkningsaftaler efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a, eller andre foranstaltninger med henblik på at sikre, at den nuværende nitratudvaskning i oplandet ikke fører til, at drikkevandskvalitetskravet ikke kan overholdes. Udvaskningsberegningerne er udført for de enkelte år fra 2010-2017.

I CT zoom beregnes kvælstofudvaskning og nettonedbøren for alle arealer i oplandet. Beregningerne foretages under hensyntagen til arealanvendelsen, jordbundsforhold (dominerende JB-nr. i rodzonen), geografisk lokalitet, og giver et detaljeret billede af nitratudvaskningen fra rodzonen i oplandet. Arealanvendelsen ud over arealer anmeldt under enkeltbetalingsordningen ( registeret i Det Generelle Landbrugsregister), beskrives gennem et kort som CT zoom generer ud fra FOT-data og markblokafgrænsninger. Den gennemsnitlige udvaskning for hele oplandet beregnes slutteligt under hensyntagen af udvaskningstab fra alle arealtyper.

Resultaterne af CT zoom beregningerne for de enkelte vandværker/kildepladser fremgår af vandværksbeskrivelserne og indgår i vurderingen af behovet for indsatser og hvilke indsatser der er valgt. Resultater for vandforsyninger i de to kommuner er desuden samlet i 'Opfyldelse af målsætninger for nitrat'.

Del: