Efter der er beregnet nye indvindingsoplande for Pilegården Vandværk /YY/ har Region Hovedstaden registreret tre lokaliteter der både er V1 og V2 kortlagt, to V2-kortlagt og ti V1-kortlagte lokalitet indenfor indvindingsoplandet til Pilegården Vandværk (se tabel):

Lokalitetsnummer

Kortlægningsstatus

Branche/aktivitet

Indsats

Trussel

151-02054

V1

Jern- og metalvareindustri

Jord

OSD, indvindingsopland

151-02066

V1

Autoreparationsværksted

Jord

OSD, indvindingsopland

151-04022

V2

Losseplads

 

OSD, indvindingsopland

151-04023

V1 og V2

Bygge- og anlægsentreprenør, autolakereri, indsamling af affald, drift af affaldsbehandlingsanlæg

Jord

OSD, Indvindingsopland, Boliger, ingen

151-04023

V1 og V2

Bygge- og anlægsentreprenør, autolakereri, indsamling af affald, drift af affaldsbehandlingsanlæg

Jord

OSD, Indvindingsopland, Boliger, ingen

151-04023

V1 og V2

Bygge- og anlægsentreprenør, autolakereri, indsamling af affald, drift af affaldsbehandlingsanlæg

Jord

OSD, Indvindingsopland, Boliger, ingen

151-30090

V1

Autoreparationsværksted

 

OSD, indvindingsopland

151-30103

V1

Autoreparationsværksted

 

OSD, indvindingsopland

151-30105

V1

Autoreparationsværksted

 

OSD

151-30106

V1

Autoreparationsværksted, autolakereri

 

OSD, Indvindingsopland, overfladevand

151-30108

V1

Autoreparationsværksted, vognmandsvirksomhed

 

OSD, ingen

151-30113

V1

Skydebane

 

Ingen

151-30126

V1

Kontor- og erhvervsejendom, brug af benzin og olie

 

OSD, indvindingsopland

240-00020

V2

Overfladebehandling af metal, genbrug af metalaffaldsprodukter, autoreparationsværksted

Jord

OSD, Boliger

240-30027

V1

Genbrug af affaldsprodukter, skrotning og genvinding af biler

 

OSD, Indvindingsopland, boliger

 

Region Hovedstaden har i sin vurdering af risiko ikke lavet en kategorisering.

Kortlægningen /3/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen beskriver fund af en lang række forskellige pesticider, klorerede forbindelser samt olie- og benzinstoffer. Tidligere tiders pesticidanvendelse har sammen med områdets mange punktkilder og industrivirksomheder påvirket grundvandet. Kortlægningen vurderer at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Ballerup Kommune har godkendt et kontrolprogram for Pilegårdens Vandværk og der er tilføjet ekstra kontrolparametre på baggrund af tidligere fund og analyseplaner. Tilføjelserne til minimumkontrolprogrammet består i analyse for frugtavlspesticidet Diuron og Cyanid, samt et udvidet analyseprogram for Pesticider og nedbrydningsprodukter, PAH, aromatiske kulbrinter, phenoler samt organiske klorforbindelser.

Der er ikke etableret overvågningsboringer indenfor indvindingsoplandet til Pilegårdens Vandværk.

Del: