De optegnede grundvandsdannende oplande i denne indsatsplan er 200-års oplande. Kommunerne ønsker en målretning af indsatser inden for de grundvandsdannende oplande, og derfor kan beskyttelsen målrettes til de 50-års grundvandsdannende oplande.

Frivillige dyrkningsaftaler uden efterfølgende forbud
Dyrkningsaftaler inden for de 50-års grundvandsdannende oplande, kan indgås mellem vandforsyning og lodsejer.
Vandforsyningen kan søge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning, uanset om målsætning for pesticider er opfyldt eller ej.

Processen for at indgå aftaler om pesticidfri drift;
• Vandforsyningen skal søge at indgå frivillige dyrkningsaftaler med henblik på pesticidfri drift på landbrugsarealer i det grundvandsdannende opland til vandforsyningens boringer.
• Lodsejer er berettiget til fuld erstatning.
• Omkostninger for dyrkningsrestriktioner til erstatning, deklaration mv., indgået ved frivillig aftale skal afholdes af den relevante vandforsyning.

Dyrkningsaftaler med efterfølgende forbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 26 a
Dyrkningsaftaler kan indgås som indsats for, at målsætningen for pesticider kan opfyldes:
For pesticidindholdet i drikkevand er det indsatsplanens mål, at kvalitetskravet på <0,1 µg/l for enkeltstoffer og kvalitetskravet på 0,5 µg/l for summen af pesticider overholdes for det enkelte vandværk eller kildeplads. Målsætningen er nærmere beskrevet under ’Miljømål’.

Myndigheden vurderer om miljømål for pesticider kan opfyldes for det enkelte opland. Desuden vurderes, om eventuelle fund af pesticider kan forventes at stamme fra en punktkilde, såfremt dette er tilfældet skal regionen inddrages, og en indsats skal rettes mod punktkildeforureningen.
Det er et samlet overblik over nuværende og tidligere fund, geologisk sårbarhed, arealanvendelse og en helhedsbetragtning af vandværkets forsyningsforhold, der skal afgøre, om der er behov for en aktiv indsats for beskyttelse mod pesticider, og om det er dyrkningsaftaler, der er mest hensigtsmæssigt.

Dyrkningsaftaler målrettes som udgangspunkt til de 50-års grundvandsdannende oplande. 

Proces for at søge at indgå dyrkningsaftaler, med efterfølgende forbud jf. § 26a:
• Kommunen fastsætter i samråd med vandforsyningen, en rimelig tidshorisont, eksempelvis 2-3 år, hvor vandforsyningen skal søge at indgå dyrkningsaftaler for at opnå målsætningen for pesticider. De indgåede aftaler skal sikre, at der ikke anvendes pesticider på aftalearealet.
• Kan der ikke indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandforsyning og lodsejere inden for tidshorisonten, er kommunerne indstillet på at pålægge dyrkningsrestriktioner efter miljøbeskyttelseslovens § 26a mod fuld erstatning til lodsejer, således at den ønskede beskyttelse opnås.
• Lodsejer er berettiget til fuld erstatning.
• Kommunen og vandforsyningen indgår aftale omkring fordeling af arbejdsopgaver og omkostninger.
• Omkostning til erstatning afholdes af vandforsyningen.

Del: