P-pladser og veje

Nedsivning af tag- og overfladevand følger spildevandsbekendtgørelsens § 38. Det betyder at  der ikke må ske nedsivning inden for 25 m til en boring med krav om drikkevandskvalitet.

Det betyder også, at der normalt ikke gives tilladelse til nedsivning fra parkeringspladser med mere end 20 biler, og ligeledes ikke gives tilladelse til nedsivning fra offentlige veje. 

Såfemt der ansøges nedsivning fra en p-plads med mere end 20 biler eller fra offentlige veje, kan kommunen lave en konkret vurdering ud fra bestemmelserne i § 40, om hvorvidt der kan meddeles tilladelse til dette.

I den konkrete vurdering kan indgå vurdering af saltbelastning fra veje, såfremt dette er relevant. Der skal tages stilling til belastning af chlorid fra vintervedligeholdelse, herunder hvilken vintervejklasse den pågældende vej er, og dermed hvor stor den potentielle belastning fra glatførebekæmpelse er. Kommunen skal i sin vurdering tage stilling til, om chloridbelastningen er i et sådan omfang, at den kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen i området. Desuden tages stilling til eventuelle andre miljøfremmede stoffer fra køre- og parkeringsarealer.

Saltbelastningen fra vejklasse A og B er størst, og nedsivning fra disse veje kan derfor være problematisk i forhold til chloridtilførsel til nærliggende boringer. Dette skal vurderes konkret i det enkelte tilfælde. 

P-pladser inden for BNBO: Såfremt der ansøges om nedsivning fra parkeringspladser med plads til mere end 10 biler, inden for BNBO, skal grundvandsgruppen i Egedal Kommune foretage en konkret vurdering af dette, med henblik på at risikovurdere p-pladsens nærhed til almene vandforsyningsboringer. 

Nedsivning fra tage og tagrender af kobber, zink og bly

Nedsivning fra tage og facader belagt med zink, kobber, bly, tombak og lignende materialer, skal vurderes ud fra risiko for forurening af grundvand og jord. Der kan kun meddeles tilladelse såfremt det kan godtgøres, at nedsivningen ikke vil medføre risiko for forurening af jord eller grundvand, og det må forventes at kommunen vil stille krav om renseløsninger for tagvandet. 

Del: