Grundvandet skal beskyttes mest indenfor de områder, hvor grundvandsdannelsen er størst og hvor der er størst sårbarhed overfor forurening. Formålet med BNBO er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde og derved at beskytte drikkevandet. Desuden at sikre responstid, hvis der indenfor BNBO sker spild eller anden form for forurening. BNBO er defineret som arealet af det opland i magasinet, hvor vand strømmer til en boring ved en given indvinding inden for et år. Med den korte transporttid kan være svært at nå at reagere og afværge en forurening af ressourcen inden skaden er uoprettelig. BNBO er derfor ekstra sårbart over for forurening.


Naturstyrelsen oprettede i 2012-13 et BNBO-tilskud, hvor kommunerne kunne ansøge om midler til at beregne og risikovurdere BNBO omkring almene vandindvindingsboringer. Egedal Kommune søgte denne pulje, og fik beregnet BNBO for de almene vandforsyningers boringer i kommunen. I 2015 og 16 beregnede Miljøstyrelsen BNBO for de resterende almene boringer i Danmark, således at der omkring alle almene boringer nu er beregnet et BNBO.
BNBO er udpeget af Miljøstyrelsen i en bekendtgørelse. Miljøstyrelsen har siden 2018 mindst en gang om året lavet opdateringer af ”Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer”. Der kommer ændringer i udpegningerne, når kommunerne udsteder nye tilladelser til eksisterende eller nyetablerede indvindingsboringer. Det er kommunerne der er myndighed for administrationen inden for BNBO, og dermed har muligheden for at nedlægge forbud eller udarbejde retningslinjer for aktiviteter i områderne.

BNBO fastlægges på baggrund af konkrete beregninger og vurderinger af forskellige forhold omkring den enkelte boring, herunder indvindingsmængde, geologiske og hydrogeologiske forhold. Da fastlæggelsen af arealerne beregnes individuelt fra boring til boring, kan arealerne variere i størrelse og form.

I Januar 2019 blev der i Folketinget vedtaget en tillægsaftaletekst til ”Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021”. Af tillægsaftaleteksten fremgår der blandt andet, at kommunerne pålægges inden 31. december 2022, at risikovurdere alle BNBO på landbrugsjord eller andre arealer hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssigt formål. Denne del af aftales benævnes Fase 1. I fase 1 er der desuden politisk ønske om, at der om muligt arbejdes på at indgå frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner, eller på anden måde arbejdes på frivillige tiltag, som kan sikre at der ikke benyttes pesticider i BNBO. Det er både kommuner, vandforsyninger og landbrug der i samarbejde, skal indgå i denne proces. 

Forudsætningen for frivillige tiltag i fase 1, er at kommunerne har foretaget konkrete risikovurderinger af forureningstruslen mod vandindvindingen fra aktiviteter eller forhold inden for beskyttelsesområdet. I denne vurdering indgår også risikoen for forurening som konsekvens af uheld. Hvis det vurderes, at der i et BNBO er grundvandstruende aktiviteter eller andre forhold, som udgør en risiko for forurening af grundvandet, kan der således arbejdes på at opnå frivillige aftaler. 

I tillægsaftalens fase 2 (efter 2022), er det endnu uafklaret om der vil komme et generelt forbud mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. Aftalen åbner op for at dette er en mulighed. 

Kommunen kan, hvis der ikke opnås frivillige aftaler, vælge at nedlægge forbud eller give påbud efter § 24. Eller hvis restriktionen er et led i en indsatsplan, efter § 26a i Miljøbeskyttelsesloven. Det kan eksempelvis være ved anvendelse eller opbevaring af ukrudtsmidler eller gødning.

Restriktionerne skal have til formål at forhindre, at der sker en forurening eller begrænse risikoen for uheld, som kan føre til forurening af vandindvindingen.
Restriktioner kan kun pålægges, såfremt der er foretaget en samlet vurdering af proportionaliteten i forhold til bl.a. indvindingsboringens samfundsmæssige betydning, økonomiske betragtninger samt at den nødvendige beskyttelse ikke kan opnås ved andre mindre indgribende tiltag. Desuden skal betydningen af andre potentielle forureningskilder vurderes.

I tilfælde af, at kommunen udsteder forbud eller påbud mod lovlige forhold, vil grundejer være berettiget til en erstatning for eventuelle tab som følge af restriktionerne i det pågældende område.

Boringsnære beskyttelsesområder kan ses på kortet her.

Del: