Ubenyttede brønde og boringer kan udgøre en trussel mod grundvandsressourcen, hvis de er så dybe at forurenet overfladevand eller spild uhindret kan løbe ned i grundvandsmagasinet. Det er grundejers pligt at betale for sløjfningen af brønden eller boringen.

 Egedal: Overflødiggjorte brønde og boringer skal sløjfes. I Egedal Kommune er der ’Grundvandspuljen’ som er en sammenslutning af vandforsyningerne i Egedal, der arbejder på at fremme grundvandsbeskyttelse, bl.a. gennem at finansiere sløjfning af gamle ubenyttede boringer og brønde. Såfremt en boring eller en brønd er taget ud af brug FØR d. 21. nov. 2007, kan man søge Grundvandspuljen om at få den sløjfet. Anlæg der er taget ud af brug efter skæringsdatoen, skal sløjfes af ejer selv.

 Ballerup: er ikke nævnt i KP2019

Del: