/1/ Novafos A/S. Pilegårdens Vandværk, grundvandsbeskyttelse.  Beregning af oplande med Smørum- Ballerup Modellen. NIRAS, 22. maj 2018

/2/ Naturstyrelsen, 2014. Redegørelse for Smørum-Ballerup. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014.

/3/ Københavns Amt. Søndersø. Fase 1. Kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed på baggrund af eksisterende data. November 2005

/4/ Conterra - CTzoom rapporter for nitratudvaskning fra rodzonen, 2019

/5/ Rambøll, 2015. Smørum-Ballerup Hydrologisk Model, 2015

Del: