Ud over målsætningen er der også brug for en bredere betragtning af pesticidsårbarheden i et opland. Dette skyldes at pesticidsårbarhed ikke kan gøres simpelt op, på samme måde som fx nitratudvaskning. Pesticider er en meget bred stofgruppe, og pesticiderne har vidt forskellige kemiske egenskaber og opfører sig dermed også forskelligt ved nedsivning og nedbrydning.

Derfor ønsker Egedal og Ballerup kommuner også andre fokusområder for pesticider, end målsætningen for pesticider.

Indsatsområderne (IO) er statens udpegning af de områder, der vurderet som mest sårbare, og hvor kommunerne skal tage stilling til behovet for grundvandsbeskyttelse. I forhold til at vurdere behov for pesticidbeskyttelse, er Egedal og Ballerup kommuner endvidere særligt opmærksomme på aktiviteter på følgende fokusarealer (kortlink: https://www.egedalkommune.dk/grundvandsbeskyttelse):

• Indsatsområder (IO) udpeget i grundvandskortlægningen
• Grundvandsdannende oplande til vandforsyninger
• Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
• Pesticidfølsomme arealer, defineret som Sandholdige jorder (udpeget af Miljøstyrelsen) beliggende inden for IO

Egedal og Ballerup kommuner tager nedenstående anvendelser, aftaler og mål i forhold til pesticider i betragtning, for at sikre, at vandkvaliteten i grundvandet eller drikkevandet ikke på noget tidspunkt overskrider kvalitetskravet.

• For at sikre at der ikke tilføres pesticider til grundvandet fra vedligeholdelsen af de offentlige arealer drives disse uden brug af pesticider i Egedal og Ballerup Kommuner.
• For at sikre at der ikke tilføres pesticider til grundvandet fra drift af golfbaner, kan kommunerne foretage en kortlægning af, hvilke stoffer der bruges på golfbanerne indenfor de grundvandsdannende oplande, efterfulgt af en undersøgelse af grundvandsressourcen for de relevante stoffer i golfbanernes nærområde.
• For at begrænse mængden af pesticider til grundvandet fra private haver, skal der udarbejdes oplysningskampagner mod brug af sprøjtemidler i private haver.
• For at begrænse mængden af pesticider til grundvandet fra aktiviteter på terræn, bør kommuner og vandforsyninger have opmærksomhed på ovenstående fokusarealer - IO, grundvandsdannende opland, BNBO, sandholdige jorder. Herunder muligheden for at inddrage disse arealer i grundvandsbeskyttende tiltag.
• For det enkelte vandværk er der fokus på overvågning af stoffer via kontrolprogram, pejling af grundvandsspejl, pumpestrategi, og kendskab til lokale forhold.

Del: