Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. I Kortlægningen vurderes at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Der vurderes ikke, på baggrund af vandværkets indberettede vandanalyser, at være behov for restriktioner miljøfremmede stoffer ved Hove Overdrev Vandværk.

Der er dog fundet BAM, Desphenyl chloridazon (DPC) og N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i vandværkets indberettede vandanalyser. Fundene er indikation på at området er belastet med pesticider, og at der sker en nedsivning af pesticider fra overfladen. Hove Overdrev Vandværk er et lille vandværk med 15 tilsluttede ejendomme, og en kun 14 meter dyb boring af ældre dato. Boringen indvinder formentlig vand fra de øvre jordlag, som er overfladepåvirket, og ikke fra det primære grundvandsmagasin. Samlet set vurderes det ikke at være proportionalt at gennemføre restriktioner for nitrat og pesticider i oplandet til boringen.

Del: