I kortlægningen /2/ er der optegnet to geologiske profiler af Ballerup Vandværks opland (et fra nordvest mod sydøst og et fra sydvest mod nordøst). Derudover er der optegnet et geologisk profil af det der tidligere blev betegnet som vandværkets kildeplads (fra sydvest mod sydøst). På profilerne er indvindingsboringerne og de geologiske lag vist.

Beskrivelse Af Geologi Og Magasin (1)

 

Kortlægningen /2/ beskriver at dæklagstykkelsen over magasinet ved Ballerup Vandværk er mellem 22,5 og 23 meter. I forbindelse med tolkningen af de strømningssystemer, der er i jorden ved Ballerup Vandværk er det i kortlægningen vurderet, at ler udgør mellem 11 og 17,5 meter. Det nederste sandlag ligger direkte ovenpå bryozokalken og det må vurderes, at der er hydraulisk kontakt mellem de to magasiner. Det primære magasin betegnes på baggrund af ovenstående som sårbart.

Da området er påvirket af pyritoxidation, bør der være fokus på nikkel. Nikkel vurderes ikke på nuværende tidspunkt at udgøre et problem, idet nikkelindholdet er under 5 µg/l i vandet. Fremadrettet bør der dog være fokus på nikkel, idet der ses forhøjede indhold af nikkel udenom kortlægningsområdet, samt at der muligvis kan ske øget sekundær nikkelfrigivelse, hvis vandspejlet hæves.

Ballerup Vandværk indvinder grundvand, der i kortlægningen /2/ er beskrevet som svagt reduceret med en sulfat koncentration på mellem 62 og 99 mg/l og uden registreret indhold af nitrat, og kloridkoncentrationen i boringerne er relativt lave, men med stigende tendenser. Der er udført flere analyser siden kortlægningen er afsluttet, og kloridkoncentrationen ses at have varierende tendenser.

I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er sprøjtemidler og miljøfremmede stoffer i en eller flere af boringerne. Der er således i DGU nr. 200.1345 gjort fund af phenoxysyre, mens der i DGU nr. 200.1585 både er fundet 2,6-dichlorbenzamid (BAM) under grænseværdien og triaziner. I DGU nr. 200.3141 er der fundet phenoxysyre, 2,6-dichlorbenzamid (BAM) og N,N-Dimethylsulfamid (DMS) under grænseværdien og klorerede forbindelser under grænseværdien.

I DGU nr. 200.1345 er der således konstateret indhold af dichlorprop (0,013 µg/l) i én prøve i 2007.

I DGU nr. 200.1585 er der fundet indhold af benzen (0,13 µg/l) og Toluen (0,05 µg/l) i én enkelt prøve i 1997, derudover er der konstateret indhold af desethyl-hydroxy-atrazin (mellem 0,019 og 0,034 µg/l) i alle analyser fra 2012 til 2021 med undtagelse af 2019, indhold af Didealkyl-hydroxy-atrazin i to prøver 2014 og 2016 (henholdsvis 0,052 og 0,021 µg/l), indhold af 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i alle analyser fra 2010-2017 (mellem 0,019 og 0,026 µg/l), indhold af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i alle prøver fra 2018-2021 (mellem 0,019 og 0,085 µg/l) samt indhold af 2,6-dichlorbenzosyre i to analyser 2012 og 2016 (henholdsvis 0,011og 0,014 µg/l).

I DGU nr. 200.3141 er der fundet indhold af Cis-1,2-dichlorethyl i flere analyser siden 2004 (mellem 0,06 og 0,18 µg/l), indhold af tetrachlorethylen (0,05 µg/l) i én enkelt prøve i 2001, indhold af trichlorethylen (mellem 0,098 og 0,61 µg/l) i alle årlige prøver siden 2001, indhold af mechlorprop (0,01 µg/l) i en enkelt analyse i 1996, indhold af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i alle prøver fra 2018-2020 (mellem 0,073 og 0,18 µg/l) og tre gange over grænseværdien samt  fund af 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i alle analyser fra 2007-2019 (mellem 0,012 og 0,017 µg/l) med undtagelse af årene 2008, 2009 og 2017.

Ballerup Vandværk foretager almindelig simpel vandbehandling (med iltning og filtrering).

Der er varierende indhold af trichlorethylen i drikkevandet og kvalitetskravet blev overskredet (2,4 µg/l) i en analyse i september 2017, men stoffet er ikke genfundet i en opfølgende analyser i oktober 2017. Samme sag gør sig gældende for Cis-1,2-dichlorethylen der har varierende indhold i drikkevandet gennem tiden med overskridelse af kvalitetskravet i (3,7 µg/l) i en analyse fra november 2017. Stoffet er siden fundet i tre prøver i 2019 og 2020 under kvalitetskravet (mellem 0,029-0,088 µg/l).
Der har været konstateret 1,1,1-trichlorethan i to vandprøver i 2005 og  2007, men stoffet er ikke genfundet i de opfølgende analyser siden. I syv analyser (2010, 2011, 2015, 2015, 2017, 2019 og 2019) er der fundet ca. 0,01 µg/l 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i drikkevandet, med den højeste målte værdi i november 2019 (0,014 µg/l).
Der har været indhold af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) under kvalitetskravet for drikkevand i alle drikkevandsanalyser fra 2018-januar 2021 (mellem 0,047-0,082 µg/l).

Del: