Såfremt udbringning vurderes at udgøre en trussel for forurening af grundvandet, kan kommunerne nedlægge forbud mod udbringning af slam. I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24 kan der nedlægges forbud med udgangspunkt i en risikovurdering for den konkrete vandforsyning.

Hvis det vurderes, at udbringningen af slam kan give anledning til ikke uvæsentlige gener for grundvandsressourcen, vil kommunerne om nødvendigt meddele forbud eller påbud efter slambekendtgørelsens § 28 /BEK nr. 1001 af 27/06/2018/.

Egedal: Inden for BNBO må der ikke udbringes spildevandsslam, med mindre det kan godtgøres, at det ikke vil medføre risiko for grundvandsressourcen eller tilsidesætte miljømæssige hensyn.

Ballerup: Kommunen tillader ikke udbringning af spildevandsslam grundet afstandskrav til eksisterende by.

Del: