Pilegårdens Vandværk indvinder fra Bryozokalken og et overlejrende sandlag. Kortlægningen/3/ viser,  at det primære grundvandsmagasin i den del af indvindingsoplandet der ligger tættest på vandværkets boring (DGU nr. 200.711C) er spændt, mens der længere mod sydøst i indvindingsoplandet er direkte hydraulisk kontrakt mellem et overliggende sandlag og kalken, og der dermed er frie forhold i magasinet. Der er ikke i kortlægningen /3/ afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) omkring Pilegårdens Vandværk.

NOVAFOS har i 2018 fået beregnet nye indvindings- og grundvandsdannende oplande for bl.a. Pilegårdens Vandværk. Oplandene er efterfølgende blevet godkendt af Miljøstyrelsen, men der er ikke blevet fastlagt IO i ft. de nye oplande.

Arealerne omkring Pilegårdens Vandværk er primært by og anden form for spredt bebyggelse. I resten af indvindingsoplandet er der ligeledes by, spredt bebyggelse, rekreative arealer samt både ekstensiv og intensiv landbrug.

 

Arealanv Pilegaarden

Del: