Smørumovre Vandværk er beliggende Smørum Bygade 52A, 2765 Smørum. Vandværket indvinder fra én boring med DGU nr. 200.336B. Vandværket har en årlig indvindingstilladelse på 12.000 m3/år for perioden 28. oktober 2016 - 28. oktober 2046.

Se kortet over indsatsplanen herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.

 

De krævede indsatser for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området omkring Smørumovre Vandværks boring fremgår af de følgende afsnit.

 Beskrivelse af indsatser

Indsats Beskrivelse Udførelse Tidsramme
Beregning af nyt grundvandsdannende opland, indvindingsopland Stangkær Vandværk er nedlagt, og det kan medføre en ændring i indvindings- og grundvandsdannende opland. Kontakt til Miljøstyrelsen (MST). Kommune , MST Indmeldes 2020
Overvågning af udvikling af nitratudvaskning fra rodzonen Årlig beregning af udvaskning med nyeste tal. Der er delarealer indenfor det grundvandsdannende opland, hvor nitratudvaskningen er over 50 mg/l. Kommune En gang årligt
Dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i BNBO BNBO risikovurdering er foretaget i denne indsatsplan. Der vurderes at være en risiko for forurening ved erhvervsmæssig brug af pesticider. 
Vandforsyningen kan forsøge at indgå frivillige dyrkningsaftaler. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, er kommunen indstillet på at meddele forbud jf. mbl. § 26a.
Kommune, vandforsyning  2020-22 
Vurdering af forureningskilde ved pesticidfund Ved gentagne og stigende koncentration i fund af et pesticid i indvindingsboringer, skal forureningskilde vurderes, med henblik på at vurdere om der er tale om en punktkilde eller en fladekilde. Den videre indsats besluttes ud fra dette.  Kommune  Ved behov 
Pumpestrategi, jævn oppumpning Skånsom og mindst mulig påvirkning på sænkning af grundvandsspejl Vandforsyning  Løbende
Pejling af boring, hvert år i oktober Kontrol med grundvandsspejl Vandforsyning En gang årligt
Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde  Ubenyttede boringer i oplandet skal sløjfes, da de kan være en spredningsvej for forurening.

Kommune

 Løbende
Regional kampagne
mod privat anvendelse af pesticider
Kampagnen skal rettes mod haveejere, og tilrettelægges på tværs af almene vandforsyninger i Egedal Kommune

Kommune

Vandforsyning

Løbende samarbejde

 

Del: