Region Hovedstaden har ikke registreret yderligere lokaliteter siden kortlægningen blev afsluttet. Nedenfor ses de V2 og V1 kortlagte lokaliteter inden for indvindingsoplandet til Kilde III (se tabel):

Lokalitetsnummer

Kortlægningsstatus

Branche/aktivitetstype

Trussel

Indsats

151-00008

V2

Servicestation

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-00048

V2

Autoservice

Grundvand, Jord

Ingen

151-00061

V2

Autoreparationsværksted

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-00068

V2

Villaolietank

Grundvand, Jord

OSD, Indvindingsopland

151-00072

V2

Varmeforsyning

Grundvand, Jord

Ingen

151-00074

V2

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal, Fremstilling af andre færdige metalprodukter

Grundvand, Poreluft, Jord

OSD, Indvindingsopland

151-00077

V2

Fremstilling af plastprodukter

Jord

Ingen

151-00082

V2

Autoreparationsværksteder, autolakererier

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-00083

V2

Fremstilling af plastprodukter

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-05021

V2

Tekstilindustri, metalindustri, villaolietank

Grundvand, Poreluft, Jord

Ingen

151-05039

V2

Bus- og S-togstrafik mv., aktiviteter med benzin og olie

 

Indvindingsopland

151-05044

V2

Fremstilling af tapet, Reparationer af maskiner til land-, have- og skovbrug, Skydebane

Recipient, Grundvand, Jord

OSD

151-05064

V1

Autoreparationsværksted, erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

Indvindingsopland

151-05065

V2

Tekstilindustri, Jern- og metalvareindustri, autoreparationsværksteder,  Erhvervsmæssig oplag af benzin og olie

Grundvand, Poreluft, Jord

Ingen

151-05066

V1

Kemisk industri, autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland

151-05073

V1

Autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland, Bolig

151-05074

V1

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-05076

V1

Autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland

151-05079

V1

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

Indvindingsopland

151-05080

V2

Villaolietank

Jord

Indvindingsopland

151-05082

V1

Autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland

151-05086

V2

Genbrug af affaldsprodukter jord og affald, Udlagt slagge, Materielgård

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland, Ingen

151-05096

V2

Overfladebehandling af metal, Autoreparationsværksted

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland

151-05156

V2

Trykkeri, varmeforsyning

Grundvand, Poreluft, Jord

Ingen

151-30055

V1

Landbrug, jagt og tilknyttet industri

   

151-30086

V1

Vognmandsvirksomhed

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-30097

V1

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland

151-30100

V1

Maskinindustri

 

OSD, Indvindingsopland

151-30107

V1

Jern- og metalvareindustri

 

OSD, Indvindingsopland

151-30140

V1

Vognmandsvirksomhed

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

 

Region Hovedstaden har i sin vurdering af risiko ikke lavet en kategorisering.

Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen beskriver fund af en lang række forskellige pesticider, klorerede forbindelser samt olie- og benzinstoffer. Tidligere tiders pesticidanvendelse har sammen med områdets mange punktkilder og industrivirksomheder påvirket grundvandet. Kortlægningen vurdere at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Kilde Iiis Indvindingsopland Med Profiler Kortlagte Forurenende Lokaliteter Samt NFI Omraade Og Udpeget IO

Figur fra kortlægningen /2/: Kilde IIIs indvindingsopland med profiler, kortlagte forurenende lokaliteter samt NFI-område og udpeget IO.

Ballerup Kommune har modtaget et kontrolprogram for Kilde III fra HOFOR. Vandet der indvindes på kildepladsen behandles på vandværket Islevbro der er beliggende i Rødovre Kommune. Det er Københavns Kommune der er myndighed for at godkende kontrolprogram. Dette sker årligt i samarbejde med aftagerkommunerne. 

HOFOR har meddelt, at boringskontrollen udover det minimumsprogram der er pålagt jf. bekendtgørelsen er tilføjet analyser for mikrobiologi, oliekomponenter og chlorerede opløsningsmidler, og hvis der er yderligere kendte forureninger i indvindingsoplandet vil programmet blive suppleret med relevante stoffer. HOFOR foretager analyser af samlevandet for kildepladsen. Kontrol af samlevand udføres 1 gang om året og det består af boringskontrol med uorganiske sporstoffer, udvidet pesticidanalyse (72 stoffer), olieprodukter, aromater, MTBE, PAH’er, chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter, phenoler samt PFAS-forbindelser. 

HOFOR har angivet i kontrolprogrammet, at der i 2017 blev foretaget månedlige kontroller af vandet i boring DGU nr. 200.4965 og samlevandet for BAM, de øvrige boringer analyseres med andre intervaller. Kilde III fik udtaget ordinære boringskontroller i 2017, og der vil således gå tre år før boringerne igen udtages til kontrol.

Der er etableret to afværgeboringer DGU nr. 200.4716 og 200.4966 tilknyttet Kilde III. Der er analyseret for BAM, sidste analyse der er indrapporteret i Jupiter for disse boringer er fra 2006.

 

Del: